väljapääs

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada töötajatele teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning kontrollida tegutsemisplaani vastavust eesmärgile.

Safest-i poolt korraldatav õppus vastab Tuleohutuse seadusele ning koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

 

Teoreetilises osas käsitleme järgmisi teemasid:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:
– tulekahju olemus ja selle areng;
– tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
– tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
– tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

 

2. Evakuatsioon:
– ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
– evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
– inimeste evakueerimine.

 

3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:
– inimeste päästmine ohustatud alast;
– inimeste teavitamine tulekahjust;
– tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
– tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;
– esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted;
– praktiline kustutusharjutus.

Praktise osa läbiviimisele eelneb legendi koostamine, mis kirjeldab ühte võimalikku tulekahju stsenaariumi Teie asutuses. Seejärel õppus (kasutame kunstsuitsu) ning kogu eelneva võtab kokku kirjalik raport.